POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

En compliment del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, a continuació s’indica la informació següent:

ResponsableL’entitat titular del domini web és la Universitat Politècnica de València, amb domicili a aquest efecte al camí de Vera, s/n, 46022 València, i amb número de CIF.: Q-4618002B.

Dades de contacte de la persona delegada de protecció de dades. Podeu posar-vos en contacte amb la persona delegada de protecció de dades mitjançant un correu electrònic enviat al compte dpd@upv.es o mitjançant un escrit dirigit a la Secretaria General de la UPV.

Finalitats i base jurídica del tractament. Les dades personals es tracten amb la finalitat de permetre una futura comunicació a través del correu electrònic en relació amb els diversos serveis sol·licitats a CPI EUROPE, com ara notificació de novetats en el programa marc Horizon Europe, convocatòries i activitats d’interès, entre d’altres. La informació obtinguda a través dels formularis d’aquesta web no se cedeix a tercers ni es preveuen transferències internacionals de dades.

Criteris de conservació. Les dades personals es conserven durant el temps que calga per a una correcta execució dels serveis sol·licitats dins del programa marc Horizon Europe i, també, durant la transició al següent programa marc durant el temps de conservació previst en la legislació aplicable.

Exercici de drets. Les persones interessades poden exercir sobre les seues dades els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició al tractament mitjançant l’aportació de la còpia d’un document oficial d’identificació (NIF, NIE o passaport) i, si és necessari, documentació acreditativa de la sol·licitud davant de:

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
Persona delegada de protección de datos de la UPV
Secretaría General
Camino de Vera, s/n
46022 – València

Autoritat de protecció de dades. Les persones interessades tenen el dret de presentar reclamacions davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Ir arriba